: نمایشگاه ها


• 1996: گالری پتگر / تهران

• 1997: گالری برگ / تهران

• 1998: گالری برگ / تهران

• 2001: گالری بامداد / تهران

• 2003: گالری شیوه / تهران

• 2004: گالری لاله / تهران

• 2005: گالری لاله / تهران

• 2006: ابوظبی / Al Quibab گالری

• 2006: Narr Galler / تهران

• 2007: گالری نار / تهران

• 2009: گالری ماه مهر/ تهران
• 2010 گالری ماه مهر/ تهران

• 2011: گالری فروهر / تهران

• 2011: نمایشگاه بین المللی هنر / آمریکا

• 2012: /خانه هنر تهران

• 2013: دبی / Al Kh. Salessگالری

• 2016:  گالری آس / تهران

• 2018: نمایشگاه هنر / جنوا ایتالیا

SNAC TOP150 ARTISTS 2011: San Francisco USA